Budgetter og økonomi

Økonomi og kirkesyn hænger uløseligt sammen. Derfor er det vigtigt, at præsten er aktiv medspiller i forbindelse med budgetlægning. Det opleves ofte sådan, at de fleste penge på forhånd er øremærkede til aflønning af det faste personale samt til drift og vedligeholdelse af kirkens ejendomme. Her er det vigtigt inden budgetlægningsmødet, at vi som præster har sat os ind i budgettet og har brugt tid til at overveje eventuelle forslag til omprioritering af de midler, som er til rådighed, såfremt man har ønsker og konkrete planer om at afprøve nye muligheder for at nå sognets beboere med evangeliet.

I forbindelse med budgetlægningen er der givetvis en tradition for, at der afsættes penge til de aktiviteter, som præsten har ansvaret for, men vær særligt opmærksom på, om der er tilstrækkelige midler afsat til følgende områder:

1. konfirmandundervisningen (materialer)

2. konfirmandaktiviteter i øvrigt (forældreaftener, konfirmandweekend, studietur, ungdomsgudstjenester m.v.)

3. mini-konfirmandundervisningen (materialer, studietur og øvrige udgifter)

4. arrangementer i øvrigt, som præsten har ansvaret for (foredrag, ældremøder m.v.)

5. haven (vedligeholdelse og udskiftning af planter)

6. kontorhold (skal pc-eren, fotokopimaskinen eller andet på kontoret udskiftes i det kommende regnskabsår?)

7. kirken (er der brug for anskaffelse/fornyelser af: lydanlæg, scene, belysning, videoprojektor, materialer til børn?)

Herning Nordre og Søndre provstier, Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning, Webmaster: Lene Bak  | lerb@km.dk